Секция молодых ученых

Уважаемые коллеги!

   Организационный комитет VI национального Форума по воспалительным заболеваниям кишечника – 2022 информирует о проведении секции молодых ученых и приглашает к участиюс научными докладами.

Рекомендовано придерживаться следующей структуры:

– Титульный лист (название, автор, место работы)

– Актуальность (не более 25% от основного доклада)

– Цель исследования

– Полученные результаты

– Выводы

– Список публикаций (статей, тезисов, патентов)

Обьем презентации – не более 20 слайдов, регламент выступления – не более 15 минут 

Сроки подачи научных докладов до 25.04.2022

Презентацию необходимо выслать на почту: info@kssssid.com

По вопросам обращаться по номеру: +7 708 501 8383

Результаты секции будут объявлены 20.05.2022


Құрметті әріптестер!

   Iшектің қабыну аурулары бойынша VI Ұлттық Форум ұйымдастыру комитеті жас ғалымдар секциясының өткізілетіндігі туралы хабарлайды және оған ғылыми баяндамалармен қатысуға шақырады.

  Келесі құрылымды ұстану ұсынылады:

– Бастапқы бет (атауы, авторы, жұмыс орны)

– Өзектілігі (негізгі баяндамадан 25%-дан аспайтын)

– Зерттеу мақсаты

– Алынған нәтижелер

– Қорытындылар

– Басылымдардың (мақала, тезис, патенттер) тізімі.

Презентация көлемі 20 слайдтан, регламент уақыты 15 минуттан аспауы қажет.

Ғылыми баяндамалардың тапсырылу мерзімі 2022 ж.25.04 дейін

Презентацияны info@kssssid.com электрондық мекенжайына  жіберу қажет.

Сұрақтар бойынша мына нөмірге хабарласыңыз: +7 708 501 83 83

Секциялардың нәтижелері 2022 ж. 20.05 хабарланатын болады.

Ask a question to a specialist